Ethiek

Nauwgezet advies, luisterbereidheid en beschikbaarheid, transparantie en rechtschapenheid: allemaal waarden die ACTEO wil nastreven!

De klanten verwachten van een advocaat dat hij de nodige bekwaamheid en nauwgezetheid aan de dag legt, en dus in staat is om hen duidelijk en geruststellend advies te geven. Bovendien willen zij als gesprekspartner, een vrouw of een man met een onberispelijk rechtschapen karakter van wie zij weten dat zij of hij onderworpen is aan een strenge deontologie.

Daarnaast houdt de noodzakelijke vertrouwensband die moet bestaan tussen de klant en zijn advocaat, in dat deze laatste beschikbaar is en bereid om te luisteren.

Elke partij moet er mee voor zorgen dat dit vertrouwen in stand wordt gehouden, zodat er een duurzame relatie wordt opgebouwd: de klant moet blijk geven van trouw en oprechtheid, terwijl de advocaat zijn hulp moet personaliseren en aanpassen aan de klant, en er moet op toezien dat deze steun ook wordt gegeven bij alle belangrijke beslissingen die richting geven aan de levensloop van een dossier.

De advocaat moet ook communiceren en transparent zijn: hij moet zijn klant objectief (bijvoorbeeld over de verwachte duur van een proces en de kansen om het te winnen ) en regelmatig informeren, zodat de betrokkene een duidelijk beeld krijgt van de evolutie en de kosten van het geschil.

De klant moet ook, vanaf het begin van de relatie met zijn raadsman, worden ingelicht over de manier waarop deze laatste zijn erelonen zal berekenen en factureren.