Erelonen

Artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat advocaten hun erelonen vrij begroten binnen de grenzen van het criterium van “billijke gematigdheid” (…)

(…) dat wordt vastgelegd door de gebruiken en de rechtspraak van de Raden van de Orde aan wie de wet het vermogen voorbehoudt om de kostenstaten en erelonen te verminderen die de aldus opgelegde grenzen zouden overschrijden.
_________________________________________________________________________________________________

De duur van elke prestatie van een medewerker van het kantoor wordt ingevoerd in de computer na de uitvoering ervan, terwijl het prestatie-overzicht van elk dossier op elk moment en op het eerste verzoek van de klanten beschikbaar is.

Het uurtarief dat gewoonlijk wordt toegepast door de advocaat-vennoten die verantwoordelijk zijn voor de dossiers, varieert afhankelijk van de ervaring van de vennoot en het type van opdracht waarmee hij belast is, van 120 tot 250 €. De uurtarieven die worden toegepast door de advocaat-medewerkers zijn lager dan deze bedragen en worden bepaald op basis van de ervaring van de advocaat en desgevallend rekening houdend met de bijzondere bekwaamheid op het vlak van de behandelde materie; ze variëren van 45 tot 140 €. Deze tarieven worden toegepast vanaf 1 juli 2010 en worden elk jaar herzien.

Het kantoor houdt de uurloonschaal die door zijn werknemers wordt toegepast, op elk moment ter beschikking van de klanten.

De hoogte van het gewone uurtarief, zowel die van de advocaat-vennoten als die van de medewerkers, kan variëren afhankelijk van de bijzondere kenmerken van het dossier, zoals: de mate van dringendheid; de complexiteit van de voorgelegde vraag, het belang van de zaak, de aard van de uit te voeren taken, de kansen om de gevraagde bedragen terug te vorderen of de argumentatie en het dossier van de tegenpartij.